Futó TDK témák

2023. május 12. péntek
Címkék: TDK TDK.Témák

Az intézetben dolgozó TDKsok és témáik

 

Hallgató neve Kar  Témavezető neve Munkacsoport száma Munkacsoport magyar neve Name of research group TDK téma magyarul Research topic
Agárdi Annamária SE ÁOK Kuti Dániel 22 Molekuláris neuroendokrinológia Laboratory of Molecular Neuroendocrinology  A bélflóra szerepének vizsgálata stresszben és a neuroimmun folyamatokban The role of gut microbiome in stress and neuroimmune regulation
Bakacsi Anna Virág ELTE TTK Mátyás Ferenc 73 Hálózat és viselkedés neurobiológia Neuronal Network and Behavior Research Group A colliculo-thalamikus hálózat sejtes és szinaptikus feltérképezése The cellular and synaptic connectivity of the colliculo-thalamic network
Bálint Alexandra SE-ÁOK Lele Zsolt 43 Molekuláris neurobiológia Molecular Neurobiology Endokannabinoidok metabolikus enzimeinek és receptorainak vizsgálata The role of endocannabinoid metabolic enzymes and receptors in the CNS
Bartos Violetta ELTE TTK Varga Zoltán Kristóf 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Translational Behavioural Neuroscience Szorongásoldó szerekre való érzékenység
és azokkal szembeni tolerancia
mechanizmusok vizsgálata egér modellben
Investigation of sensitivity and tolerance
mechanisms to anxiolytic drugs in murine
models
Báthory Eszter BME-VIK Szalay Gergely 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging Vazoaktív intesztinális polipeptid tartalmú
interneuronok hatása az agykérgi
jelfeldolgozásra
Effect of vasoactive interneurons containing intra-testicular polypeptide on cortical signal processing
Benyó Franciska SE-ÁOK Hangya Balázs 36 Rendszer neurobiológia Lendület Laboratory of Systems Neuroscience Az Alzheimer kór, a Parkinson kór és a természetes öregedés vizsgálata humán betegekben és egérmodellek segítségével Studying Alzheimer's disease, Parkinson's disease and natural ageing in human patients and mouse models
Blazsek Martin PPKE-ITK Káli Szabolcs 31 Agykéreg Cerebral Cortex Research Group, Laboratory of Computational Neuroscience A hippokampális memória-visszajátszás és hálózati állapotátmenetek modellezése Modeling memory replay and hippocampal state transitions
Buzás-Kaizler András SE-ÁOK  Mikics Éva 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Translational Behavioural Neuroscience Idegrendszeri plaszticitás mechanizmusai a stresszel kapcsolatos pszichés zavarokban Mechanisms of neuroplasticity in stress-related mental disorders
Safiye Chalyshkan ELTE TTK Borbély Sándor 73 Hálózat és viselkedés neurobiológia Neuronal Network and Behavior Research Group A tüske-hullám aktivitás in vivo modulációja az absence epilepszia genetikai modelljében In vivo modulation of spike-and-wave activity in a genetic absence epilepsy model
Csorvási Tímea ELTE TTK Varga Zoltán Kristóf 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Translational Behavioural Neuroscience Szorongásoldó szerekre való érzékenység
és azokkal szembeni tolerancia
mechanizmusok vizsgálata redukcionsita
modellrendszerben
Investigation of sensitivity and tolerance
mechanisms to anxiolytic drugs in 
reductionist model-systems
Erlinghagen Bela   Makara Judit 35   Laboratory of Neuronal Signaling A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban Role of dendrites in synaptic integration
Fekete Bosziljka Kata ELTE TTK Kalló Imre 21 Endokrin neurobiológia Laboratory of Endocrine Neurobiology Bazális előagyi neuronok morfológiai, génexpressziós és funkcionális vizsgálata   Studies of basal forebrain neurons using morphological, gene expression and functional approaches 
Fogel Bence PPKE ITK Ujfalussy Balázs 45 Biológiai számítások Laboratory of Biological Computation Szinaptikus és feszültségfüggő ionáramok szerepe helysejtek aktivitásában Intrinsic and synaptic conductances shaping the activity of place cells
Földi Péter ELTE TTK Biológia  Hájos Norbert 34 Hálózat idegélettan Laboratory of Network Neurophysiology A középagyi idegsejtek aktivitásának vizsgálata averzív ingerlést követően Investigation of midbrain neuronal activity upon aversive stimuation
Gál Fanni ELTE TTK Borbély Sándor 73 Hálózat és viselkedés neurobiológia Neuronal Network and Behavior Research Group A talamokortikális kör hálózati dinamikája az absence epilepszia egér modelljében Network dynamics in the thalamocortical circuit of absence epileptic mice
Gál Zsuzsanna Tamara ELTE TTK Iring András 11 Molekuláris farmakológia Laboratory of Molecular Pharmacology A purinerg- és kannabinoid jelátviteli útvonal szerepe az autonóm kardiorespiratórikus szabályozásban The role of purinergic and cannabinoid signaling in the autonomic cardiopulmonary regulation
Göblyös Barbara ELTE TTK Biológia  Kalló Imre 21 Endokrin neurobiológia Endocrine neurobiology research group Bazális előagyi neuronok korai postnatális  génexpressziójának in situ vizsgálata Investigation of gene expression of basal forebrain neurons during the early postnatal period
Hegedűs Mirjam Teréz SE Lele Zsolt  43 Molekuláris neurobiológia Molecular Neurobiology Lehetséges új endokannabinoid szintetizáló enzimek, receptorok és ligandok eloszlásának és molekuláris mechanizmusának vizsgálata  Investigation of the neuronal distribution and molecular mechanisms of potentially novel endocannabinoid synthesizing enzymes, receptors, and ligands
Irás Mátyás PPKE Makara Judit 35 Idegi jelátvitel Laboratory of Neuronal Signaling A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban Role of dendrites in synaptic integration
Jankó Dorottya BME-TTK Ujfalussy Balázs 45 Biológiai számítások Laboratory of Biological Computation Hippokampális éles hullámok dekódolása Decoding hippocampal sharpe waves
Kajtor Márton ELTE TTK Hangya Balázs 36   Lendület Laboratory of Systems Neuroscience Dopamin receptor mutációk viselkedési hatásai drozofilákban Behavioral effects of dopamine receptor mutations in Drosophilae 
Kelemen Atilla-Botond Állatorvosi Egyetem Ujfalussy Balázs 45 Biológiai számítások Laboratory of Biological Computation Hippokampális populációs aktivitás geometriájának vizsgálata Geometry of hippocampal population activity
Kellermayer Anna (MD PhD hallgató) SE  Cserép Csaba/Dénes Ádám 44 Neuroimmunológia "Momentum" Laboratory of Neuroimmunology Mikroglia-neuron interakciók molekuláris és funkcionális anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel  Investigation of molecular and functional microglia-neuron interactions with light- and electron-microscopy methods
Kertész Borbála PPKE-ITK Szalay Gergely 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging A gépi tanulás alapelvei az idegi mechanizmusokban az agykéregben Machine learning principles in the neural mechanisms of the cerebral cortex
Keserű Norbert PPKE ITK Szalay Gergely 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging Egér viselkedéstesztekhez használt virtuális
valóság rendszer tervezése és fejlesztése
Design and development of a virtual reality system for mouse behaviour paradigms
Kispál Réka Katalin Állatorvost. Egy. Hangya Balázs/Szabó Írisz 36 Rendszer neurobiológia Lendület Laboratory of Systems Neuroscience Neuromodulátor felszabadulás mérése egerekben asszociatív feladatok végzése során Measuring neuromodulator release in mice during associative tasks
Kiss Rita BME-VIK Szalay Gergely 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging Több-sejtes aktivitás mintázat visszavetítés akuszto-optikai (AO) mikroszkóp segítségével Back-projection design for multicellular activity pattern using an acousto-optical (AO) microscope
Kocsis Bálint PPKE ITK Rózsa Balázs 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging Epilepsziás állatok karakterizálása két-foton mikroszkópiával és elektrofiziológiával Characterization of epileptic animals by two-photon microscopy and electrophysiology
Kóta Kata SE Bíró László/Acsády László 32   Laboratory of Thalamus Research A középvonali talamusz magvak összeköttetései Connectivity of midline thalamic nuclei
Layous Róbert BME-TTK Szabadics János 14 Celluláris neurofarmakológia Laboratory of Cellular Neuropharmacology Hippokampális idegsejtek serkenthetősége Excitability of hippocampal neurons
Leszkó Dáriusz SE ÁOK Lele Zsolt 43 Molekuláris neurobiológia Molecular Neurobiology Az endokannabinoid rendszer metabolikus enzimeinek szerepe az idegrendszer fejlődésében Role of metabolic enzymes of the endocannabinoid system in neurodevelopment
Lukács Anna BMEVBK Erdélyi Ferenc 63/OGR Orvosi Géntechnológiai Részleg MGTU cas12f1 felhasználási lehetősége virális génbevitelekben The potential use of cas12f1 in viral gene delivery
Lyakhova Victória ELTE  Hangya Balázs 36 Rendszer neurobiológia Lendület Laboratory of Systems Neuroscience A laterális szeptum szorongásban betöltött szerepének vizsgálata.  Examining the role of the lateral septum in anxiety.
Maácz Fruzsina ELTE TTK Sperlágh Bea/Gölöncsér Flóra 11 Molekuláris farmakológia Laboratory of Molecular Pharmacology Új farmakológiai célpontok a bipoláris betegség egérmodelljében  New pharmacological targets  for  the treatment of bipolar disorder in mouse models
Major Ábel SE Gyógyszerész Nyiri Gábor 31 Agykéreg Laboratory of Cerebral Cortex Research Memóriafolyamatok agytörzsi kontrolja Brainstem control of memory processes
Maloveczky Gyula  ELTE Szabadics János 14 Celluláris neurofarmakológia Laboratory of Cellular Neuropharmacology Dendritikus Akciós Potenciálok Dendritic action potentials
Maróthi Róbert Dániel ÁTE Bio Tóth Máté 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Translational Behavioural Neuroscience Stressz iránti sérülékenység hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok Neural background of stress vulnerability
Mihály Anna PPKE ITK Szalay Gergely 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging A hippokampusz aktivitási mintázatainak két-foton képalkotással történő vizsgálata mozgás során Two-photon examination of hippocampal activity patterns during locomotion
Misák Erik ELTE Barth Albert Miklós /
Nyiri Gábor
31 Agykéreg Laboratory of Cerebral Cortex Research Memóriafolyamatok agytörzsi kontrolja Brainstem control of memory processes
Nagy Dániel PPKE-ITK Lele Zsolt 43 Molekuláris neurobiológia Molecular Neurobiology Az endokannabinoid rendszer szerepe a kortex normális és patofiziológiás fejlődésében.  Role of the endocannabinoid system in the normal and pathophysiological development of the cortex
Orosz Áron PPKE Nyiri Gábor 31 Agykéreg Laboratory of Cerebral Cortex Research Memóriafolyamatok agykérek alatti kontrolja Subcortical control of memory processes
Pillár Vivien Szandra ELTE TTK   Király Bálint, Hangya Balázs 36 Rendszer neurobiológia Lendület Laboratory of Systems Neuroscience Neuromodulátoros rendszerek szerepe az asszociatív tanulásban The role of neuromodulatory systems in associative learning
Pomogyi Flóra SE-ÁOK Zelena Dóra       A CRH-Cre egerek depresszió- és szorongásszerű viselkedésének vizsgálata kemogenetikai manipulációt követően  Studying anxiety and depression-like behaviors in CRH-Cre mice following chemogenetic manipulations
Sebestény Réka Zsófia  SE Nyiri Gábor 31 Agykéreg Laboratory of Cerebral Cortex Research Memóriafolyamatok agytörzsi kontrolja Brainstem control of memory processes
Sebők Hunor Állatorvosi Egyetem Nyiri Gábor 31 Agykéreg Laboratory of Cerebral Cortex Research Memóriafolyamatok agytörzsi kontrolja Brainstem control of memory processes
Szabó Sámuél ELTE TTK Lele Zsolt 43 Molekuláris neurobiológia Molecular Neurobiology Endokannabinoidok metabolikus enzimeinek szerepe az degrendszer fejlődésében The role of endocannabinoid metabolic enzymes in CNS development 
Szabó Soma középiskola Mikics Éva és Szebik Huba 72 Transzlációs magatartás idegtudomány Translational Behavioural Neuroscience A korai szociális stressz hosszú távú magatartási hatásait közvetítő idegrendszeri mechanizmusok Neuronal mechanisms mediating long-term behavioural effects of early social stress
Szamosfalvi Kata SE Makara Judit 35 Idegi jelátvitel Laboratory of Neuronal Signaling A térbeli tájékozódás és memória celluláris mechanizmusainak vizsgálata hippokampális idegsejtekben Cellular mechanisms of spatial navigaton and memory in the hippocampus
Szentkirályi-Tóth Soma SZIE Skrapits Katalin/Hrabovszky Erik 25 Reproduktív neurobiológia Laboratory of Reproductive Neurobiology Laterális szeptális kisspeptin idegsejtek fejlődése és génexpressziós profilja Development and gene expression profile of the lateral septal kisspeptin neuronal system
Szmola Benedek PPKE ITK Rózsa Balázs 15 Neuronhálózat és dendritikus aktivitás 3D functional network and dendritic imaging Virtuális valóság fejlesztése a helysejtek egyidejű kétfotonos képalkotásához és elektrofiziológiai méréséhez egér modellben Developing virtual reality for simultaneous place cell two-photon imaging and electrophysiology recordings in mice
Tóth Boglárka SE Acsády László 32 Thalamus Laboratory of Thalamus Research A talamusz régió specifikus kontrollja a frontális kéregből Region specific cortical control of the thalamus from the frontal cortex
Tóth Katalin Zsófia ELTE TTK MSc Biológus Maglóczky Zsófia és Szocsics Péter 63/HAL Humán Agyszövet Laboratórium Human Brain Research Laboratory Neuronális és gliális reorganizáció különböző neurológiai kórképekben Neuronal and glial reorganization in different neurological disorders
Tóth Mátyás BME-TTK Ujfalussy Balázs 45 Biológiai számítások Laboratory of Biological Computation Független dendritikis események azonosítása térbeli profil alapján a hippokampális CA3 piramissejtekben  Detecting isolated dendritic events in hippocampal pyramidal cells using spatial profiling
Velencei Anna ELTE  Hangya Balázs 36 Rendszer neurobiológia Lendület Laboratory of Systems Neuroscience A bazális előagyi kolinerg rendszer aktivitásának életkorfüggő változásainak vizsgálata in vivo pavlovi kondicionálás során In vivo examination of age-dependent changes in the activity of basal forebrain cholinergic neurons during a Pavlovian conditioning task
Vida Sára  SE Pósfai Balázs, Dénes Ádám  44 Neuroimmunológia "Momentum" Laboratory of Neuroimmunology Mikroglia szerepe neurodegeneratív kórképekben The role of microglia in neurodegenerative diseases 
Vizi Márk Péter SE Jász Anna/Acsády László 32 Thalamus Laboratory of Thalamus Research Stressz indukálta viselkedészavarok idegrendszeri háttere Neuronal basis of stress induced behavioral alterations
<< Vissza