Memóriafolyamatok idegrendszeri alapjai és zavarai

A tanulásban és a kognitív folyamatokban kulcsfontosságú szerepet játszik a kérgi (elsősorban hippokampusz és agykéreg) agyterületek idegi hálózata. A hálózat működésének megértéséhez nélkülözhetetlen az azokat alkotó és egymással kölcsönható sokféle serkentő és gátló idegsejt típus kapcsolatainak, valamint a sejtek közti kommunikáció során az információátadásban, feldolgozásban és tárolásban különböző funkciókat betöltő kompartmentek (dendrit- és axonnyúlványok, szinapszisok) működésének és szerepének feltárása. A kérgi hálózatok működését ugyanakkor kéreg alatti (szubkortikális) területekről, pl. a bazális előagyból, talamuszból és agytörzsből érkező, belső éberségi és érzelmi állapotot tükröző információk is befolyásolják a külvilágból érkező ingerek és a korábbi tapasztalatok függvényében.

A közelmúlt technikai áttörései, többek között az élő agyban és ex vivo alkalmazható sejtspecifikus, szubcelluláris szintű aktivitás-monitorozó és -manipuláló eszköztár és a modern nagy tér- és időbeli felbontású mikroszkópos technikák megnyitják a lehetőséget ezen folyamatok beható feltárására.

Intézetünkben a memóriafolyamatok élvonalbeli kutatásához egyedülálló, nemzetközileg is kiemelkedő szinergikus tudás, szakértelem és technikai repertoár áll rendelkezésre; a koncepció megvalósításában részt vevő kutatócsoportok a megcélzott kutatási területeken az elmúlt években úttörő felfedezéseket tettek, nemzetközi versenyképességüket többek között az általuk elnyert 5 ERC pályázat jelzi.

Nincs megjeleníthető elem

Kutatás: jelenleg futó munkaink

Az axonok jelfeldolgozásban játszott szerepéről

Kutatás: Befejezett munkáink

A DG and CA3 agyterületek közötti kapcsolat sejtes elemeiről

3D két-foton képalkotás

Gyors, három dimenziós képalkotás kétfoton- mikroszkópia segítségével élő, viselkedő állatok neuron hálózatairól

Kutatás 25-1

Kutatócsoport: Reproduktív Neurobiológia
Kutatás 25-1

Kutatás 25-2

Kutatócsoport: Reproduktív Neurobiológia
Kutatás 25-2

Kutatás 25-3

Kutatócsoport: Reproduktív Neurobiológia
Kutatás 25-3

A kérgi szinapszisok molekuláris, szerkezeti és funkcionális heterogenitásának vizsgálata

Kutatócsoport: Celluláris Idegélettan

Célunk feltárni a szinapszisok funkcionális sokféleségének hátterében álló molekuláris különbségeket, melyek hozzájárulhatnak például a neurotranszmitter felszabadulás sejtspecifikus tulajdonságainak illetve a szinapszisok rövid távú plaszticitásának kialakításához. E kérdéseket in vitro elektrofiziológia, kétfoton képalkotás, fény- és elekrtonmikroszkópiás immun lokalizáció kombinációival vizsgáljuk.

Az idegsejt felszínek molekuláris térképének elkészítése

Kutatócsoport: Celluláris Idegélettan

Különféle feszültség- és ligandfüggő ioncsatornák elhelyezkedésének és sűrűségének meghatározása hippocampalis piramissejtek meghatározott szubcelluláris kompartmentjeiben kvantitatív fény és elektronmikroszkópos immunokalizáció segítségével. Eredményeink alapján modellek létrehozása, melyekkel funkcionálisan tesztelhető predikciókat tudunk generálni a speciális ioncsatorna eloszlások funkcionális következményeiről.  Modelljeink funkcionális előrejelzéseinek tesztelésére in vitro elektrofiziológiai és képalkotó megközelítéseket alkalmazunk.

A hippocampalis piramissejtek viselkedés közben tapasztalható aktivitásainak hátterében álló sejtes és szinaptikus mechanizmusok feltárása

Kutatócsoport: Celluláris Idegélettan

In vivo kétfoton [Ca2+] képalkotással vizsgáljuk a hippocampális piramissejtek aktivitásának jellegzetességeit az állat virtuális valóságban történő navigációja közben. Ezt követően a vizsgált sejteket in vitro elektrofiziológiai és posthoc anatómiai vizsgálatoknak vetjük alá, melyek során az intrinsic és szinaptikus tulajdonságok illetve a korábban mért in vivo aktivitás közötti korrelációkat kersünk.

A periszomatikus gátlás neuronhálózati szerveződése a medialis prefrontális kéregben

A periszomatikus gátlás neuronhálózati szerveződése a medialis prefrontális kéregben

A bazolaterális amygdala serkentő vetítő neuronjainak lokális kapcsolatrendszere

A bazolaterális amygdala serkentő vetítő neuronjainak lokális kapcsolatrendszere

Kutatás 35-1

Kutatócsoport: Idegi Jelátvitel
Kutatás 35-1

Kutatás 35-2

Kutatócsoport: Idegi Jelátvitel
Kutatás 35-2

Kutatás 35-3

Kutatócsoport: Idegi Jelátvitel
Kutatás 35-3

Szinaptikus kannabinoid jelátvitel

Kutatási tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni annak megértéséhez, hogy a különböző endokannabinoid jelátviteli útvonalak hogyan szabályozzák a szinaptikus plaszticitás bizonyos formáit.

A kannabinoid jelátvitel nem kanonikus formái

A kannabinoid jelátvitel nem kanonikus formái

Sejttípus-specifikus nanoszintű molekuláris képalkotás módszertanának kidolgozása az agyi áramkörökben

Sejttípus-specifikus nanoszintű molekuláris képalkotás módszertanának kidolgozása az agyi áramkörökben

Kutatás 44-1

Kutatócsoport: Neuroimmunológia Csoport
Kutatás 44-1

Kutatás 44-2

Kutatócsoport: Neuroimmunológia Csoport
Kutatás 44-2

Kutatás 44-3

Kutatócsoport: Neuroimmunológia Csoport
Kutatás 44-3

Kutatás 45-1

Kutatócsoport: Biológiai Számítások
Kutatás 45-1

Kutatás 45-2

Kutatócsoport: Biológiai Számítások
Kutatás 45-2

Kutatás 45-3

Kutatócsoport: Biológiai Számítások
Kutatás 45-3

Kutatás 101-2

Kutatás 101-2

Kutatás 101-3

Kutatás 101-3

Kutatás 102-1

Kutatócsoport: Fénymikroszkóp Centrum
Kutatás 102-1

Kutatás 102-2

Kutatócsoport: Fénymikroszkóp Centrum
Kutatás 102-2

Kutatás 102-3

Kutatócsoport: Fénymikroszkóp Centrum
Kutatás 102-3

Kutatás 103-1

Kutatás 103-1

Kutatás 103-2

Kutatás 103-2

Kutatás 103-3

Kutatás 103-3

Kutatás 107-1

Kutatócsoport: Metabolikus Laboratórium
Kutatás 107-1

Kutatás 107-2

Kutatócsoport: Metabolikus Laboratórium
Kutatás 107-2

Kutatás 107-3

Kutatócsoport: Metabolikus Laboratórium
Kutatás 107-3

Kutatás: Együttműködések

Hozzájárulásaink más kutatócsoportok munkáihoz

VIP interneuronok aktiválása a kéregben jutalmazás és büntetés által

VIP interneuronok aktiválása a kéregben jutalmazás és büntetés által

Kutatócsoport: Idegi Jelátvitel

Talamusy és Tanulás

Kutatócsoport: Thalamus Kutatócsoport

Ebben a projektben a talamusz szerepét vizsgáljuk a motoros tanulásban.

Humán Talamusz

Kutatócsoport: Thalamus Kutatócsoport

Ebben a projektben az emberi talamusz szinaptikus szerveződését vizsgáljuk.

Talamusz és Kéreg

Kutatócsoport: Thalamus Kutatócsoport

Ebben a projektben az agykéreg és a talamusz közötti kölcsönhatások sokféleségét vizsgáljuk.